வாழ்த்தும்   மனங்கள் எல்லையில்லா   நுண்ணறிவால்   வளர்ந்தவரே   வணக்கம் ! ஏட்டு   நூலோடு   சுயசிந்தனையையும்   வளரவிட்டு உள்ளம...