பெ ரிதினும் பெரிது கேள் என்ற பாரதியின் புதிய ஆத்திச்சூடியைப் படிக்கும்போதும் ஔவையின், அ ரிது அரிது,   மானிடராய் பிறத்தல் அரிது ...