கனடாவில்  7-9  அக்டோபர்  2017  நடைபெற்ற   இணைய   மாநாட்டில்  வழங்கிய கட்டுரை......                                              ...