சொல்லை ஏராகக் கொண்டு உழுது , மக்கள் மனங்களை ஆள்வோர் புலவர்கள் , வில்லை ஏராகக் கொண்டு உழுது பகைவர் நிலங்களையும் ஆள்வோ...