கூகுள் இணையத்தைப் பார்க்கும் போது எல்லோருக்கும் அதைப் போல ஒரு தளத்தை உருவாக்க ஆசை தோன்றும்.அந்த ஆசையை கூகுள் இணையதளமே தீர்த்துவைக்கிறது. ஆ...