சங்க இலக்கியங்கள் பாடப்பட்டது ஒரு காலம் தொகுத்து பதிப்பிக்கப்பட்டது வேறொரு காலம். அடி அளவு,பாடல் பொருள் என சங்கப் பாடல்களை திணை,துறை வகு...