சங்க கால மக்களின் அறிவியல் குறித்த அறிவு வியப்பளிப்பதாகவுள்ளது. சங்கஇலக்கியங்களின் வழியாக, சங்கத் தமிழர்களின் மருத்துவவியல் அறிவை அறிந்து...