இன்று ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை எதிர்பாராத விதமாகப் பார்ப்பதும் ,காதல் கொள்வதும், அதனால் முதல்நாள் சந்தித்த இடத்திலேயே மீண்டும் சந்திக்க முயற்ச...