குற்றவாளிகள் பொய்பேசுகிறார்களா என்று கண்டறிய “ உண்மை கண்டறியும் கருவிகளைப் “ பயன்படுத்துகிறார்கள்…. குற்றவாளிகளிடமிருந்து உண்மையை வரவ...