காதலித்துப் பார் நிமிசங்கள் வருசமென்பாய் வருசங்கள் நிமிசமென்பாய்! என்பார் வைரமுத்து. நிமிசங்கள் ஒவ்வொன்றும் வருசங்களாகும் நீயென்னை நீ...