இன்பம், துன்பம் இரண்டும் கலந்ததே மனித வாழ்வியல், இன்பத்தை அன்பானவர்களிடம் பங்கிட்டுக்கொண்டால் இரண்டுமடங்காகும், துன்பத்தைப் பங்கிட்டுக்...