சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல், திருடனுக்குத் தேள்கொட்டியது போல என்றெல்லாம் பேச்சுவழக்கில் நாம் வழங்கிவருகிறோம். திருடனுக்கு...