நம் வாழ்வியலில் எல்லாமே செயற்கையாகப் போய்விட்டது. உணவிலிருந்து உறவு வரை எல்லாமே செயற்கை………… செயற்கையாகவே வாழப்பழகிவிட்ட நமக்கு………. இய...