கம்பர் வாழ்வில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் செவி மரபுக்கதை, ஒரு முறை கம்பர் வயல்வெளிப்பக்கம் சென்றாறாம். அப்போது உழவர்கள் உழவுத்தொழில் செய்துவந...