காலங்கள் மாறினாலும் சில மரபுகள் மாறுவதில்லை. எதிர்த்தவீட்டுப் பையன் பக்கத்துவீட்டுப் பெண்ணைக் கூட்டிக்கொண்டு ஓடிவிட்டான் என்பது போன்ற செய்...