இயற்கையின் ஒவ்வொரு அசைவிலும் அழகு நிறைந்துள்ளது. நிலம், நீர், தீ, காற்று, வான் என ஐந்து இயற்கைக் கூறுகளில் நாம் வாழ்ந்தாலும், தாமரை இலை...