உன் நண்பனை அளவோடு நேசி! ஒரு நாள் அவன் உன் எதிரியாகலாம்! உன் எதிரியை நேசிக்கக் கற்றுக்கொள்! ஒரு நாள் அவன் உன் நண்பனாகலாம்! ஓட்டம்....