² நாட்டுப்புற வழக்கில்……….. வீட்ல மதுரையா? சிதம்பரமா? என்று கேட்பார்கள். மதுரை என்றால் மீனாட்சி ஆட்சி போல மனைவியின் கட்டுப்பாட்டில் கு...