காதலர் மாறலாம் காதல் மாறுவதில்லை. காதல் சார் சூழல்களும் மாறுவதில்லை இன்றும் தன் தங்கை காதலிக்கிறாள் என்றால் எந்த அண்ணன் தான் அதை ஏற்றுக்...