உலகில் உள்ள பல்வேறு மொழிகளிலும் ஆங்கிலத்தின் ஆதிக்கம் மேலோங்கியுள்ள இந்நாளில் பல்வேறு மொழி பேசுவோரும் அதில் சரிபாதியாக ஆங்கிலத்தையே பேசுகிற...