உயிர் எங்கு இருக்கிறது? இதயத்திலா? மூளையிலா? என எங்கெங்கோ மருத்துவவியலார் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் சங்கஇலக்கியப் புறப்பாடல் ஒன்று...