அறிவுக்கு மொழி தடையல்ல! மொழியின் எல்லையே சிந்தனையின் எல்லை! என்ற எண்ணம் கொண்ட நான் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக வேர்களைத்தேடி என்னும் வலைப்பதிவி...