அன்பின் வெளிப்பாடு. அன்பின் வெளிப்பாடாக ஏதாவது கொண்டுவாருங்கள் என்று நான்கு மாணவர்களை அனுப்பினார் ஆசிரியர். ஒரு மாணவர் கையில் மலருடன் வந...