நண்பரின் வீட்டுக்குச் சென்ற ஒருவர் பேருந்து நிலையத்துக்கு அருகே ஒரு இடத்தில் இருந்துகொண்டு தன்னை அழைத்துச் செல்லுமாறு சொல்லியிருக்கிறா...