சி ந்தித்தபோது... கல்வி மனிதனை விலங்கிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டியது! ப ணம் குறித்து சிந்தித்தபோது.. கல்வி மனிதனை விலங்கா...