கடன் இல்லாமல் வாழ்பவர்கள் யார்? ஏழை முதல் பணக்காரர்வரை அவரவர் தகுதிக்கேற்ப கடனின் மதிப்பும் அதிகமாக இருக்கிறது! கடன் என்றாலே நம...