பள்ளியில் படித்த காலத்திலேயே தமிழ் மொழியின் மீது ஏதோ இனம்புரியாத பற்று இருந்துவந்தது. அப்போது கேட்ட கதைகள் மனதில் இன்னும் நிழலாடுகிறத...