போனா வருவீரோ வந்தா இருப்பீரோ.. சண்டலா உன் நெனவாவே நான் சரிகா உருகுறேனே... என்றொரு பாடல்  வீராப்பு என்ற தமிழ்த்திரைப்படத்தில் இடம்பெ...