ஒரு பெரியவர் பத்துப்பாட்டுலே எட்டாவது பாட்டா இருக்கிற குறிஞ்சிப்பாட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார். பிரகத்தன்ங்கற அரசனுக்கு, தமிழ் ...