நம்மைச் சுற்றி எத்தனை எத்தனை காதுகள்..!    நாம் ஒருவரைப் பாராட்டிப் பேசினால் கண்டுகொள்ளாத  காதுகள் ,  ஒருவரைத்  தவறாகப்  பேச...