பொன்மொழிகள் பல மொழிகளில் உண்டு என்றாலும்  ஒரு பொன்மொழி இரு மொழி வடிவத்தில் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. அதனால் எனக்குப் பிடித்த பொன்மொ...