இ-மெயிலை நான் கண்டுபிடித் தேன், ஆனால் நிற வெறி காரண மாக  அதற்கான அங்கீகாரம் வேறொருவருக்கு அளிக்கப்படுகிறது என்று தமிழர்  சிவா ...