அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால்  இன்மை அரிதே வெளிறு. - 503 அரிய நூல்களை எல்லாம் கற்று குற்றம் ஏதும் இல்லாதவரே எனினும் கூர்ந்த...