இதுவா சுதந்திரம் கல்வி! அன்று கல்வி கற்கப் பெற்ற சுதந்திரம் இன்று கல்வியை விற்க! இதுவா சுதந்திரம்? இதற்கா சுதந்திரம்? சாதி...