உயிர்களின் படிநிலை வளர்ச்சியில் உயர்நிலை அடைந்தவன் மனிதன். மனம் இருப்பதாலேயே மனிதன் என்றழைக்கப்பட்டான். இந்த மனம் மனிதனைப் படுத்தும் பாடு ...