• துக்கத்தில் கூட வாழ்ந்துவிடலாம் தூக்கமின்றி வாழமுடியாது. • நிறைவேறாத ஆசைகளை கனவாக நிறைவு செய்கிறது தூக்கம். • தூக்கத்தில் பாதி ஏக்கத்த...