வாழ்வில் நாம் காணும் ஒவ்வொரு காட்சிகளும் நமக்கு ஏதோ ஒன்றை நினைவுபடுத்திச் செல்கின்றன. இங்கு ஒரு தலைவன் தன் மனைவியையும் மகனையும் பிரிந்து...