தொல்காப்பியம் தமிழ் இலக்கண நூல்களுள் மிகவும் பழமையானது. எழுத்து, சொல், பொருள் என்னும் மூன்று அதிகாரங்களைக் கொண்டது. யாப்பு,அணி என்னும் இல...