எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் மட்டுமல்லாது வாழ்க்கைக்கும் இலக்கணம் வகுத்த பெருமை தொல்காப்பியருக்குரியது. அகம், புறம் எனப்பாகுபாடு பெற்ற வாழ்க...