அதியமான் சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த அரசர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவன். அதியனுக்கும் ஔவைக்குமான நட்பை தமிழுலகம் நன்கறியும். அதியன் தனக்குக் கிடைத்த அர...