இயற்கை ஐந்து கூறுகளால் ஆனது. அணுக்களால் செறிந்த நிலமும், நிலத்தின் கண் ஓங்கியிருக்கும் வானமும், வானளவு பொருந்தித் தடவி நிற்கும் காற்று, கா...