“ஊருக்கே குறி சொல்லுமாம் பல்லி கழுநீர் நீர்ப்பானையில் விழுமாம் துள்ளி“ என்பது நம் முன்னோரின் அனுபவ மொழி. சகுனம் பார்க்கும் வழக்கம் பன்ன...