என்னை முன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர்என்னை முன்நின்று கல்நின்றவர். (குறள் -771) படைச்செருக்கு என்னும் அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் இக்குறளைச் சுட...