இலக்கு. யானையை எய்யச் சென்றவன் யானையைப் பிடித்து வெற்றியோடு திரும்புவதும் உண்டு. சிறுபறவையை வேட்டையாட எண்ணியவன், வெறுங்கையுடன் திரும்புவ...