கதை ஒன்று, அரண்மனையில் பணிபுரிந்த வீரர்கள் மூவர் விலையுயர்ந்த அணிகலன்களைத் திருடி மாட்டிக்கொண்டனர். மன்னர் வந்து மூவரையும் பார்க்கிறார்....