திருடனுக்குத் தேள் கொட்டினால் என்ன ஆகும்? திரு திரு என்று விழிக்க வேண்டியது தான்….. அதே திருடன் வலி தாங்காமல் கத்தி மாட்டிக்கொண்டால் என்ன ...