○ பத்திரிக்கையாளர் ஒருவர் காந்தியிடம்…. இந்தியக் காடுகளில் விலங்குகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துவருவது எனக்குப் பெரும் வருத்தமாகவுள்ளது என்றார...