விருப்பத்தின் விளைவே கனவு! நிறைவேறாத ஆசைகளை நிறைவு செய்கிறது கனவு! புரியும் கனவு, புரியாத கனவு, தூக்கத்தின் முதல் நிலையில் தோன்றும் கனவு!...