நாம் எந்த வேளை செய்தாலும் நம்மிடம் இருவர் வந்து ஆலோசனை சொல்வார்கள். ஒருவர் மனம்! இன்னொருவர் அறிவு! பலநேரம் மனம் சொல்வதையும் சிலநேரம் அறிவ...