நண்பர்களே... எனக்கு வந்த குறுந்தகவல்களில் நான் விரும்பிப்படித்த, சிரித்த, சிந்தித்த தகவல்கள் சில உங்களுக்காக.. காதல் ஒரு எறும்பு ஒரு யானை...